Anonym insider om Avfallshanteringen

Sammandrag av olika Avfallsaktörers utlåtanden:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
I sitt utlåtande framför de att transporterna bör fortsätta som nu på Vasaregionens
avfallsnämnds verksamhetsområde. Avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavarna är
den bästa för alla typer av avfall. Systemet har fungerat bra och kunderna är nöjda.
SKAL ry anser att ett avtal direkt mellan kunden och företaget möjliggör bäst
långvariga kundrelationer och skapat bästa förutsättningar för ett effektivt
avfallshanteringssystem.

Stormossen Ab Oy
Stormossen Ab Oy tar i sitt utlåtande fasta på lagligheten i avfallsnämndens beslut.
Avfallsnämnden bör ta ett lagenligt beslut gällande ordnandet av avfallstransporterna i
regionen så att transporterna i fortsättningen ordnas enligt kommunalt ordnad
avfallstransport.

Vasa stad
Som stadens utlåtande ges att man håller fast vid det gamla systemet. Samtidigt åläggs
avfallsnämnden att utreda de fastigheter som är utanför avfallshanteringen och att vidta
behövliga åtgärder.

Transportföretagen
Samtliga transportföretag på verksamhetsområdet ger genom ett gemensamt utlåtande
sin syn på transportfrågan. Transportföretagen som är verksamma på området är av den
åsikten att det nuvarande systemet var fastighetsinnehavarna får välja transportföretag är
det bästa alternativet samt ett välfungerande alternativ. Transportföretagen har beställt
en egen utredning över transporternas funktion på Vasaregionens avfallsnämnds
verksamhetsområde.

Remeo Oy
Remeo Oy lyfter i sitt utlåtande fram utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och
det egna företagets bidrag till denna utvecklig nu och i framtiden. Företaget vill fortsätta
att utveckla tjänster för kunderna och lyfter t.ex. fram utvecklandet och ibruktagandet
av sitt insamlings kärl quattro select, som är ett flerfacks kärls som företaget erbjuder
sina kunder. I flerfackskärlet samlar man bland annat in bioavfall. Remeo Oy framhåller
även vikten av att kunderna själva får välja transportbolag.

Vörå kommuns
”Vörå är en landsbygdskommun med bostadsbebyggelse och verksamhetsbyggnader
både på glesbygden och i tätare bebyggda kommundelscentrum. Andelen fritidsbostäder
är stor och bebyggelsen på oplanerade områden är ofta spridd. Detta innebär ett större
behov av fastighetsvisa lösningar jämfört med avfallshantering i tätort och i stadsmiljö.
Eftersom lokala avfallshanteringsbolagen lever i och med lokalsamhället i Vörå har de
en stor beredskap att agera flexibelt, till exempel vid större evenemang då det inte går
att förutspå antalet besökare, vilket gynnar miljön. Fastighetsinnehavarna kan i nuläget
hitta olika lösningar för den egna fastigheten eller lösningar tillsammans med andra
fastighetsägare. Sådana lösningar som minskar miljöbelastningen och som stämmer
överens med bestämmelserna i avfallslagen 37 §. – Avfallstransporterna och hur
fastighetsinnehavarna ordnat sin avfallstömning, har mycket sällan föranlett de
kommunala myndigheterna att vidta åtgärder för att säkerställa att avfallslagens krav
uppfylls. I de fall där kommunen blivit tvungen att vidta myndighetsåtgärder, har oftast
haft att göra med medveten handling och brottsligt uppsåt när avfall dumpats eller
lagrats utan behövliga tillstånd. – Det som i checklistan i kommunförbundets cirkulär
5/80/2013 tidigare har orsakat mest kontakt till kommunen och som
fastighetsinnehavarna upplevt som otydligt är avfallskärlens tömningsintervall.
Informationen som fastighetsinnehavarna får om själva avfallshanteringen har
förbättrats avsevärt på senare år, vilket gjort att fastighetsspecifika lösningar inte mera
upplevs som något problem. Kommunen har upplevt att kontakten mellan
avfallsentreprenören, fastighetsinnehavaren och övervakande myndigheter har fungerat
på ett tillfredsställande sätt. Det har tidigare funnits brister i rapportering och
uppföljning men bristerna har kunnat avhjälpas vartefter branschen och aktörerna
kommit överens om förfaringssätten. – Med tanke på framtiden torde nuvarande system
fungera så som lagen kräver, förutsatt att inte lagstiftningen eller andra bestämmelser
märkbart ändras. Kommunstyrelsen avger beredningen ovan som sitt utlåtande till
Vasaregionens avfallsnämnd och vidhåller att nuvarande system med av
fastighetsinnehavaren anordnad avfallstransport ska fortsätta i regionen i
fortsättningen.”

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ATK ry
I sitt utlåtande lyfter ATK ry bland annat fram att det nuvarande systemet fungerar bra,
samt att en övergång till kommunalt ordnad avfallstransport kommer att ha en negativ
inverkan på de lokala transportföretagen.

Malax kommun
Tekniska nämnden i Malax anser att nuvarande system med den av fastighetsinnehavare
anordnad avfallstransport är det bästa fungerande avfallshanteringssystem, ur
kommuninvånarens perspektiv där effektiv avfallshantering svara upp mot en väl
fungerande kundrelation. Oavsett avfallshanterings system ska avfallslagen följas.

Huutoniemen Omakotiyhdistys ry
Anser att det nuvarande systemet skall bevaras.

Storkyro kommun
Storkyro kommuns utlåtande är att det nuvarande systemet bör bevaras då det uppfyller
kraven i avfallslagens 37 §.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
”Kommunens uppgift är att göra det möjligt för innevånarna att få fungerande och
kvalitativa avfallstransportstjänster samt att garantera goda verksamhetsförutsättningar
för företagen i regionen. Inverkan av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport på
näringsverksamheten samt avfallshanteringen i sin helhet är över lag positiv. YTP anser
att de i Vasaregionens avfallsnämnds område enligt i 35 § och 37 § förutsatta kraven på
den av fastighetsinnehavaren ordnade avfallstransporten fylls.”

Korsnäs kommun
” Tekniska nämnden ger följande utlåtande: I utredningen framkommer att hushållen är
mycket nöjda med nuvarande transportsystem. Nämnden anser därför att det är det bästa
fungerande avfallstransportsystem och borde inte ändras. Att på området finns områden
som inte ordnat avfallstransporttjänster och t.o.m. saknas borde utredas på annat sätt än
att byta ett bra fungerande avfallstransportsystem. I utredningen har man ej kunnat
utreda orsakerna vilket nämnden anser borde göras innan man hänvisar till att
avfallslagen § 37 inte följs. På de flesta områdena inom verksamhetsområdet finns flera
avfallstransportörer, det är endast på Korsnäsområdet det finns en avfallstransportör,
tidigare fanns det två. Det finns inget hinder att andra avfallstransportörer påbörjar
avfallstransport på Korsnäsområdet, vilket då inte kan anses diskriminerande. De
uppgifter som erhållits kring tömningsintervall och att inte avfallsföreskrifterna följs
kan nog utredas på annat sätt än att byta ett bra fungerande avfallstransportsystem.
Varför skulle ett kommunalt upphandlat system garantera täckningsgraden om man inte
har koll på orsakerna? Om man på avfallsnämndens område skall gå in för ett
kommunalt upphandlat system så måste även kundernas avgifter harmoniseras på hela
området, d.v.s. samma avgift för alla oberoende av system. Tekniska nämnden anser att
oavsett avfallstransportsystem så skall avfallslagen § 37 följas.”

Närings- trafik- och miljöcentralen NTM
” Södra-Österbottens NTM-central anser att Vasaregionens avfallsnämnd har tillgång till
tillräckliga utredningar och information som underlag för sitt beslutsfattande för att ta
beslut om områdets avfallstransportsystem. NTM-centralen påpekar att fastigheternas
anslutningsgrad till ordnad avfallstransport inte är sådan väsentlig information som
behövs för att ta beslut om avfallstrasportsystemet. Vasaregionens avfallsnämnd borde
ha tagit avfallstransortbeslutet för området senast 11.11.2012.
NTM-centralen påpekar att situationen är olaglig och att den olagliga situationen har
pågått exceptionellt länge.
Södra-Österbottens NTM-central uppmanar Vasaregionens avfallsnämnd, att ett ta
beslut i ärendet som kan överklagas i enlighet med förvaltningslagen senast 15.5.2018.”
NTM-central fungerar som övervakande myndighet på Vasaregionens avfallsnämnds
verksamhetsområde enligt avfallslagens 22 § och 24 §.

Korsholms kommun
”Korsholm är en landsbygdskommun med bostadsbebyggelse och
verksamhetsbyggnader både på glesbygden och i tätare bebyggda delområdescentrum.
Andelen fritidsbostäder är stor och bebyggelsen på oplanerade områden är ofta spridd.
Detta innebär ett större behov av fastighetsvisa lösningar jämfört med avfallshantering i
tätort och i stadsmiljö. Fastighetsinnehavarna kan i nuläget hitta olika lösningar för den
egna fastigheten eller lösningar tillsammans med andra fastighetsägare. Sådana
lösningar som minskar miljöbelastningen och som stämmer överens med
bestämmelserna i avfallslagen 37 §. – Nuvarande system med avfallstransporter har
kunnat ordnas så att de svarar mot kommunens byggnadsordning och de kommunala
miljöskyddsföreskrifterna. Avfallstransporterna och hur fastighetsinnehavarna ordnat sin
avfallstömning, har sällan föranlett de kommunala myndigheterna att vidta åtgärder för
att säkerställa att avfallslagens krav uppfylls. I de fall där kommunen blivit tvungen att
vidta myndighetsåtgärder, har oftast haft att göra med medveten handling Organ Sida
och brottsligt uppsåt när rivningsavfall dumpats eller lagrats utan behövliga tillstånd. –
Det som i checklistan i kommunförbundets cirkulär 5/80/2013 tidigare har orsakat mest
kontakt till kommunen och som fastighetsinnehavarna upplevt som otydligt är
avfallskärlens tömningsintervall. Informationen som fastighetsinnehavarna får om
själva avfallshanteringen har förbättrats avsevärt på senare år, vilket gjort att
fastighetsspecifika lösningar inte mera upplevs som något problem. Kommunen har
upplevt att kontakten mellan avfallsentreprenören, fastighetsinnehavaren och
övervakande myndigheter har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Det har tidigare
funnits brister i rapportering och uppföljning men bristerna har kunnat avhjälpas
vartefter branschen och aktörerna kommit överens om förfaringssätten. – Med tanke på
framtiden torde nuvarande system fungera så som lagen kräver, förutsatt att inte
lagstiftningen eller andra bestämmelser märkbart ändras.”

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät 16.2.2018
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, understöder avfallstransport som ordnas av
fastighetsinnehavaren enlig avtalsbaserad modell, som utgångsläge på hela
verksamhetsområdet.

——————————————————————————————————

Nästan alla som gav utlåtanden är av den åsikten att det nuvarande systemet var
fastighetsinnehavarna ordnar transporterna skall fortsätta. Endast Stormossen Oy:s och
NTM-centralens utlåtanden avviker från detta.